საგარანტიო პირობები:

საგარანტიო მომსახურების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იყოს საგარანტიო ტალონი, რომელშიც მითითებული უნდა იყოს შეძენის თარიღი, შეძენილი ნივთის მოდელი, მომხმარებლის სახელი, გვარი და საკონტაქტო ნომერი.

საგარანტიო ტალონის დაკარგვის შემთხვევაში, ტალონი ექვემდებარება აღდგენას მომხმარებლის საკონტაქტო ნომრით. საგარანტიო ტალონი აღდგენას ექვემდებარება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ნივთს არ აქვს გასული გამყიდველის მიერ დადგენილი საგარანტიო ვადა.

საგარანტიო ვალდებულებები არ ვრცელდება:

– ტალონის გადასწორების შემთხვევაში;

– მექანიკური ზემოქმედებით გამოწვეული დაზიანების შემთხვევაში;

– მომხმარებლის ბრალეულობით, მობილურის დაბლოკვის შემთხვევაში;

– სითხის, ორთქლის ან სხვა უცხო სხეულის მოწყობილობაში მოხვედრის შემთხვევაში;

– მაღაზიისთვის მიმართვის გარეშე ჩატარებული სამუშაოების შემთხვევაში (მექანიკური დაზიანება, თვითნებური შეკეთების მცდელობა);

– მოწყობილობა მწყობრიდან გამოვიდა ხანძრის, წყალდიდობის, ან სხვა სტიქიური უბედურების გამო;

საგარანტიო ვადები და პირობები:

ქარხნული წუნის შემთხვევაში, პროდუქცია გამოცვლას ექვემდებარება გაყიდვის დღიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის განმავლობაში, ამ ვადის გასვლის შემდეგ მომხმარებელს უფლება აქვს მოითხოვოს მხოლოდ შეძენილი პროდუქციის შეკეთება 3 (სამი) თვის განმავლობაში.

მომხმარებელმა ნივთი უნდა წარადგინოს სრული კომპლექტაციით და გარეგნული ზიანის გარეშე.

თუ გამყიდველი ორგანიზაცია, პროდუქციის მიღებიდან 15 (თხუთმეტი) კალენდარული დღის განმავლობაში ვერ უზრუნველყოფს დაზიანებული პროდუქციის შეკეთებას, ასეთი ნივთი შეიცვლება იმავე სახის ან იმავე ღირებულების ახალი პროდუქციით.

ტელ: 555 551 559         მისამართი: თბილისი, ც. დადიანის N7, სავაჭრო ცენტრი “ქარვასლა” მაღაზია 208