საგარანტიო ხელშეკრულება და პირობები

outlet img 1

საგარანტიო პირობები:

საგარანტიო მომსახურების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იყოს საგარანტიო ტალონი, რომელშიც მითითებული უნდა იყოს შეძენის თარიღი, შეძენილი ნივთის მოდელი, მომხმარებლის სახელი, გვარი და საკონტაქტო ნომერი.

საგარანტიო ტალონის დაკარგვის შემთხვევაში, ტალონი ექვემდებარება აღდგენას მომხმარებლის საკონტაქტო ნომრით. საგარანტიო ტალონი აღდგენას ექვემდებარება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ნივთს არ აქვს გასული გამყიდველის მიერ დადგენილი საგარანტიო ვადა.

საგარანტიო ვალდებულებები არ ვრცელდება:

– ტალონის გადასწორების შემთხვევაში;

– მექანიკური ზემოქმედებით გამოწვეული დაზიანების შემთხვევაში;

– მომხმარებლის ბრალეულობით, მობილურის დაბლოკვის შემთხვევაში;

– სითხის, ორთქლის ან სხვა უცხო სხეულის მოწყობილობაში მოხვედრის შემთხვევაში;

– მაღაზიისთვის მიმართვის გარეშე ჩატარებული სამუშაოების შემთხვევაში (მექანიკური დაზიანება, თვითნებური შეკეთების მცდელობა);

– მოწყობილობა მწყობრიდან გამოვიდა ხანძრის, წყალდიდობის, ან სხვა სტიქიური უბედურების გამო;

საგარანტიო ვადები და პირობები:

ქარხნული წუნის შემთხვევაში, პროდუქცია გადაცვლას ექვემდებარება გაყიდვის დღიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის განმავლობაში, ამ ვადის გასვლის შემდეგ მომხმარებელს უფლება აქვს მოითხოვოს მხოლოდ შეძენილი პროდუქციის შეკეთება 12(თორმეტი) თვის განმავლობაში.

მომხმარებელმა ნივთი უნდა წარადგინოს სრული კომპლექტაციით და გარეგნული ზიანის გარეშე.

ეკრანებზე გარანტია ვრცელდება მხოლოდ 1 კვირის განმავლობაში, რადგან თუ 1 კვირის ვადაში სმარტფონს/ლეპტოპს არ აღმოაჩნდა ეკრანის დაზიანება, გარეგანი ზიანის გარეშე შეუძლებელია მისი მწყობრიდან გამოსვლა.


თუ გამყიდველი ორგანიზაცია, პროდუქციის მიღებიდან 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღის განმავლობაში ვერ უზრუნველყოფს დაზიანებული პროდუქციის შეკეთებას, ასეთი ნივთი შეიცვლება იმავე სახის ან იმავე ღირებულების ახალი პროდუქციით.