წესები და პირობები

1. ზოგადი დებულებები

წინამდებარე წესები და პირობები წარმოადგენს თქვენსა და შპს ,,Gstore LLT” – (შემდგომში „კომპანია“ Gstore.ge) შორის დადებულ სავალდებულო ძალის მქონე შეთანხმებას და არეგულირებს თქვენ მიერ gstore.ge ვებ-გვერდის გამოყენებას. Gstore.ge-ს ვებ-გვერდი ან/და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები, მათ შორის კომპანიის მიერ მერჩანტებისა და კლიენტების მისამართით განხორციელებული ნებისმიერი სახის კომუნიკაცია შემოთავაზებულ მომსახურებებთან დაკავშირებით, შემდგომში ერთობლივად წოდებულია, როგორც Gstore.ge-ს პლატფორმა.

გთხოვთ, ვებ-გვერდის გამოყენებამდე ყურადღებით გაეცნოთ წინამდებარე გამოყენების წესებს.

ყველა მომხმარებელი, რომელსაც სურს შპს „ Gstore LLT’’ პლატფორმით სარგებლობა, ვალდებულია დაეთანხმოს და დაიცვას ქვემოთ მოყვანილი

 წესები და პირობები. შპს „ Gstore LLT’’ -ს ადმინისტრაცია უფლებას იტოვებს, ნებისმიერ დროს ცალმხრივად, ამავე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნების გზით, შეიტანოს 

ცვლილებები ამ პირობებში მომხმარებლის შემდგომი დამატებითი თანხმობის გარეშე.

2. ტერმინთა განმარტება

წინამდებარე პირობებში გამოყენებულ ტერმინებს და განმარტებებს აქვთ ქვემოთ განსაზღვრული მნიშვნელობა,

 გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ დოკუმენტის კონტექსტიდან აშკარად სხვა რამ არ გამომდინარეობს:

2.1. ანგარიში – ნიშნავს მომხმარებლის მიერ ვებ-გვერდზე რეგისტრირებულ ანგარიშს;

2.2. ავტორიზაცია – ნიშნავს მომხმარებლის მიერ პირად ანგარიშზე წვდომას;

2.3. გამოყენების წესები – ნიშნავს წინამდებარე წესებს, ნებისმიერ სხვა წესთან ან/და პირობასთან ერთად, რომელსაც ეს გამოყენების წესები შესაბამისი მითითებით მიიჩნევენ ამ წესების ნაწილად 

და რომლებიც არეგულირებენ მომხმარებლის მიერ პლატფორმაზე 

წვდომისა და მისი გამოყენების საკითხებს, 

მათ შორის, დაკავშირებულს ნებისმიერ შინაარსთან,

 ფუნქციასთან და პროდუქტთან, რომელიც შეთავაზებულია ვებგვერდზე/აპლიკაციაში ან ვებგვერდის/აპლიკაციის მეშვეობით;

2.4. ვებ-გვერდი – ნიშნავს Gstore.ge , რომლის მეშვეობითაც ხდება მომხმარებლის მიერ კომპანიის სერვისების შეკვეთა და მიღება;

2.5. კომპანია, ჩვენ ან ჩვენი – ნიშნავს შპს „ Gstore LLT’’ -ს, რომელიც რეგისტრირებულია და არსებობს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, 

საიდენტიფიკაციო კოდი: 405566463, რეგისტრირებული მისამართი: ქ. თბილისი ცოტნე დადიანის 7 ან მასთან აფილირებულ ან მის ნებისმიერ შვილობილ პირს;

2.6. მომხმარებელი, მომხმარებლები – ნიშნავს ჩვენს პლატფორმაზე რეგისტრირებულ 

ნებისმიერ პირს ან არარეგისტრირებულ პირს, რომელიც სარგებლობს ვებ-გვერდით;

2.7. მხარეები – ნიშნავს კომპანიას და მის მომხმარებლებს;

2.8. პლატფორმა – შპს „ Gstore LLT’’ -ს მიერ ოპერირებადი პლატფორმა, რომელიც ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე მოიცავს შპს „ Gstore LLT’’ -ს ვებ-გვერდს, აპლიკაციას ან/და ხელმისაწვდომ ყველა სხვა ალტერნატიულ არხს;

2.9. საკონტაქტო ინფორმაცია – მომხმარებლის ტელეფონის ნომერი ან/და მობილური ტელეფონის ნომერი ან/და ელექტრონული ფოსტის მისამართი.

2.10. ოპერაცია – მომხმარებლის მიერ პირად ანგარიშთან ან/და კომპანიის მიერ

 შეთავაზებულ მომსახურებებთან დაკავშირებით განხორციელებული ნებისმიერი ოპერაცია.

2.11. უნივერსალური იდენტიფიკატორები – მომხმარებლის მიერ შპს „ Gstore LLT’’ -სთვის მიწოდებული მონაცემების ერთობლიობა 

(მათ შორის, სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი, 

ელექტრონული ფოსტის მისამართი და პირადი ნომერი/საიდენტიციკაციო კოდი),

 რომელთა გამოყენებითაც იგი რეგისტრირდება იდენტიფიკაციის სისტემაში/რეგისტრაციის გარეშე, კომპანიისთვის მიწოდებული ამგვარი მონაცემები, 

რომლითაც მომხმარებელს შესაძლებლობა ეძლევა ისარგებლოს კომპანიის რიგი დისტანციური 

მომსახურებებით ან/და დისტანციური პროდუქტის არხებით;

2.12. წვდომის კოდ(ებ)ი – კოდები, პაროლები, 

მომხმარებლის სახელი, საიდენტიფიკაციო კოდი, უნივერსალური იდენტიფიკატორები და/ან სხვა სახის კონფიდენციალური ინფორმაცია, 

რომელიც კომპანიამ შესაძლოა მიაწოდოს კლიენტს სხვადასხვა პროდუქტთან წვდომისათვის;

2.13. ხელშეკრულება – მომხმარებლებსა და კომპანიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულება, 

რომელიც მოიცავს წინამდებარე წესებსა და პირობებს 

და მის დანართებს, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

 სადაც კონტექსტი ამის საშუალებას იძლევა, 

მხოლობითი რიცხვის აღმნიშვნელი სიტყვები ნიშნავს მრავლობითს და პირიქით.

3. Gstore.ge-სა და მომხმარებელს შორის ანგარიშსწორება

3.1. კლიენტს შეუძლია ანგარიშსწორება განახორციელოს საკრედიტო ბარათით, 

რაც მოიცავს წინამდებარე წესებსა და პირობებზე თანხმობას.

3.2. საკრედიტო ბარათით გადახდისას გადარიცხვის მიმღები არის კომპანია, 

რომელიც შემდგომ გზავნის მიღებულ თანხას/გადარიცხვას მერჩანტთან.

3.3. კომპანია მომხმარებლებს საკრედიტო ბარათით გადახდისას წარმოქმნილი პრობლემის 

გადაჭრაში მხარდაჭერას გაუწევს კლიენტთა მომსახურების ცენტრის მეშვეობით.

3.4. საკრედიტო ბარათით ანგარიშსწორებისას კომპანია მოქმედებს,

 როგორც მერჩანტის ფინანსური აგენტი. 

კლიენტის ვალდებულება მერჩანტის წინაშე შესრულებულად ჩაითვლება იმ მომენტიდან, 

როცა მომხმარებლის მიერ კონკრეტული პროდუქციის ღირებულება და მასზე

 დარიცხული საკომისიო სრულად აისახება კომპანიის შესაბამის საბანკო ანგარიშზე.

3.5. კომპანია კლიენტის მიერ გადახდილ პროდუქტის ღირებულებას მერჩანტის 

საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხავს მხოლოდ კლიენტის მიერ პროდუქტისა და მასზე 

დარიცხული საკომისიოს კომპანიის ანგარიშზე სრულად და ჯეროვნად ასახვის შემდეგ.

3.6. მყიდველი Gstore.ge-სთან ანგარიშსწორებას ახდენს გადახდის შემდეგი მეთოდებით: VISA ან MASTERCARD ბარათით საიტზე Gstore.ge

4. ნივთის დაბრუნების/შეცვლის პოლიტიკა

4.1. ნივთის დაბრუნების/შეცვლის პოლიტიკა ეხება თქვენს მიერ შეძენილი ნივთის დაბრუნების ან შეცვლის

 სურვილის შემთხვევაში ნივთის დაბრუნების/შეცვლის წესებსა და პირობებს.

4.2. ნივთის დაბრუნება ხორცილედება საგარნტიო პირობებში, 

რომელიც არის არა უმეტეს 1 თვიდან 1 წლამდე ვადით.

4.3. ნივთის დაბრუნების/შეცვლის სურვილის შემთხვევაში მომხამარებელმა უნდა წარადგინოს საგარნტიო დოკუმენტი 

და არსებული პროდუქტი რომლის შეცვლაც ან დაბრუნება სურს.

4.4. ნივთის დაბრუნება/ შეცვლა არ ხორცილედება იმ შემთხვევაში თუ 

პროდუქტს აქვს ნებისმიერი სახის გარე დაზიანება.

5. კონფიდენციალურობა

5.1. შპს “ჯინვენტორი” ვალდებულია დაიცვას ვებ-გვერდზე (www.gstore.ge) ვიზიტორის კონფიდენციალურობის პირობები. 

აღნიშნული შეზღუდვა არ შეეხება: 

იმ ინფორმაციას, რომელიც არის ან გახდება 

საჯაროდ ხელმისაწვდომი მხარეთაგან დამოუკიდებლად: 

ინფორმაციას, რომლის მოპოვებაც შესაძლებელია სხვა წყაროებიდან;

 ინფორმაციას, რომლის გამჟღავნებაც მოხდება 

რომელიმე მხარის მიერ კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად;

5.2. შპს “Gstore LLT” იღებს გარანტიას, რომ ვიზიტორის მიერ ვებ-პორტალით სარგებლობასთან დაკავშირებული ყოველგვარი 

ინფორმაცია მესამე პირს (პირებს) გადაეცემა(თ) 

მხოლოდ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ასევე,

 მხარეთა მიერ წერილობით გათვალისწინებული შემთხვევებში.